แบบสำรวจและวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียน

วัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียน พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ ให้ดีขึ้น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนได้ 

หัวข้อในการเก็บและวิเคราะห์ผู้เรียน

แบบสำรวจและวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียน

ข้อกำหนด

ระยะเวลาที่เก็บรักษาข้อมูล โดยเก็บรักษาข้อมูลไว้  1 ภาคเรียน  เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาดังกล่าว เราจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ภายใน 1 เดือนนับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว