Home » วิจัย » [2558] การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

[2558] การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

Research_2015