Home » วิจัย

วิจัย

[2560] การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read More »

[2559] การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read More »

[2558] การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

Read More »